● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 97.66 MB
پسوند : zip حجم : 97.66 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : pdf حجم : 4.88 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : swf حجم : 1.95 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : mp3 حجم : 3.91 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 97.66 MB
پسوند : zip حجم : 97.66 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : pdf حجم : 4.88 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : swf حجم : 1.95 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : mp3 حجم : 3.91 MB
queue
Powered by Kleeja